Algemene Voorwaarden 
Versie 1.5: Gedeponeerd bij http://voorwaarden.net (zoekwoord “Hypo Focus”) op 11 januari 2018
1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Berendje Fotografie.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand kenbaar maken. 3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Berendje Fotografie worden aangepast. 2. Fotoreportages
1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, de fotograaf is vrij zijn/haar
artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen. 2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie in de foto’s gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar zijn/haar
inzicht beste foto’s,
zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de
fotograaf deze selectie heeft gemaakt.
De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen.
U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
3. Train uw paard zodat deze op een gewenste plaats gedurende enige tijd stil kan blijven staan. Als uw paard niet stil wil staan,
kan
dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s. De fotograaf (en het werk dat hieruit voorkomt) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verminderde kwaliteit van het werk als gevolg hiervan. 4. Zorg dat uw paard klaar staat als de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met schone paarden.
Laat de fotograaf niet onnodig wachten op paarden die nog niet gereed zijn. Indien de fotograaf (naar haar inzicht) toch lang
moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
5. Binnen 14 werkdagen na uw reportage zullen uw foto’s op een webpagina geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat
kunt bekijken. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit u afdrukken kunt kiezen om na te bestellen. Deze contactfoto’s zijn
uitsluitend bedoeld om uw nabestellingen uit te kiezen, en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze
dan ook.
6. Het foto tegoed dat wordt aangeboden bij een fotoreportage is 1 jaar geldig vanaf de dag dat de link van uw persoonlijke
bestelpagina is toegezonden. Daarna komt het foto tegoed te vervallen.
3. Boekingen 1. Een fotoreportage boeken kan: per email, via het contact formulier op de site, per post of via een privé bericht op social media. 2. Eventuele reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden
voldaan.
3. Offertes zijn volledig vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De fotograaf heeft het recht tot 2 dagen na de
ontvangst van zijn/haar aanvaarding het aanbod te herroepen.
4. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. 5. Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage en de reiskosten dient voor aanvang van de reportage te worden voldaan.
Dit kan vooraf per overschrijving of contant op de dag van de reportage. Is uw reportage niet volledig betaald, dan kunnen
wij helaas geen foto’s leveren.
6. Het boeken van een fotoreportage is niet verblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage, is annuleren niet
meer mogelijk.
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, om welke reden dan ook, brengt Berendje Fotografie 75% van het overeengekomen
bedrag in rekening.
7. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet,
vanwege de gevoelige apparatuur. Indien u besluit de fotograaf, ondanks regen voorspellingen toch te laten komen, betaalt u
de kosten die de fotograaf heeft moeten maken als de reportage vanwege de regen alsnog niet door heeft kunnen gaan.
8. Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk. 4. Betalingen & leveringen 1. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling,
de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. U kunt de bestelling in Doorwerth afhalen en contant betalen bij aflevering.
Of de bestelling per post laten verzenden nadat u het volledige factuurbedrag heeft voldaan.
2. De betalingstermijn van uw factuur is 7 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet
volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5,- euro administratiekosten plus
de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in
gebreke te stellen en de vordering uithanden te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
3. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de levertijd opvragen. 4. Berendje Fotografie draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de consument.
Nadat de artikelen door de ontvangende partij (of derden) in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies
op de consument over.
5. Indien een of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de consument zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te
verlenen bij het onderzoek. Indien de consument een beschadigd pakket accepteert, gaat het risico van beschadiging en verlies over
op de consument. Aanspraken op garantie kunnen dan niet worden gemaakt.
6. Als het artikel defect, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is, dient u zo snel mogelijk, doch binnen 3
werkdagen contactop te nemen. Stuur duidelijke foto’s mee van de verpakking en het artikel.
5. Cadeaubonnen
1. U kunt bij Berendje Fotografie een cadeaubon kopen. Dit kan een fysieke cadeaubon zijn of een digitale cadeaubon.
2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld. 3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsduur blijft staan om de originele dag van afgifte. 4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Berendje Fotografie. Op iedere cadeaubon staat de geldigheidsduur geschreven. 5. U kunt de cadeaubon besteden aan alle producten en diensten van Berendje Fotografie. 6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling. 7. Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een
lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon. Het is wel mogelijk om meerdere cadeaubonnen te combineren in 1 bestelling.

6. Klachten
1. Klachten over opdrachten en leveringen dienen binnen tien werkdagen na levering aan Berendje Fotografie te worden gemeld.
Berendje Fotografie heeft het recht om binnen redelijke termijn het afgekeurde werk opnieuw te leveren of te herstellen.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. 7. Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid 1. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook. 2. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf,
uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
3. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico. 4. Aansprakelijkheid van Berendje Fotografie is slechts beperkt tot de hoogte van het factuur bedrag, of wanneer er sprake is
van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder deze verzekering daadwerkelijk gedekte/uitgekeerde bedrag.
8. Retour & herroeping 1. Gepersonaliseerde producten/diensten kunnen vanwege hun aard niet retour genomen worden. Ruilen is bij deze producten ook
niet mogelijk.
9. Auteursrechten & Publicaties 1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven
altijd in het bezit van Berendje Fotografie.
Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op
de foto.
Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.
U mag aangeschafte digitale foto’s wel op uw persoonlijke social media profiel plaatsen (naamsvermelding is verplicht, maximaal
formaat 1200px langste zijde)
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf (Licentie),
deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
4. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft
de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor digitale bestanden en publicaties.
5. Het is niet toegestaan foto’s te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Berendje
Fotografie.
Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
6. Als houder van het auteursrecht mag Berendje Fotografie de foto’s van uw paard, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken,
verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet
verplicht dit te melden aan de eigenaar van het paard, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van
aankomende publicaties.
7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Berendje Fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan
vooraf contact op met Berendje Fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Berendje Fotografie” of
“Foto: www.berendjefotografie.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe van tenminste
100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten met een minimum van € 25,- euro.
9. Bij openbaarmaking/publicatie dient u (zonder extra kosten) een bewijs exemplaar van de publicatie aan Berendje Fotografie
te leveren.
10. Digitaal geleverde foto’s dient u na het overeengekomen gebruik te wissen. Opslaan voor hergebruik is niet toegestaan,
tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen. 11. Bij overeengekomen gebruik op internet dienen foto’s niet groter dan 1200pixels (langste zijde) geplaatst te worden, tenzij
uitdrukkelijk anders
overeengekomen. 12. Geen enkel gebruik van foto’s op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog
niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan.
13. Ieder gebruik van een foto dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde
vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,- euro.
10. Licenties 1. Brenda Passchier is als fotograaf/eigenaar van Berendje Fotografie bevoegd om licenties te verlenen en overeenkomsten aan te gaan. 2. Toestemming voor gebruik van een foto door de wederpartij, wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm
van een licentie.
3. Wanneer er over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit enkel het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde
vorm, ten
behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de
Fotograaf, hebben bedoeld.
4. Het is de wederpartij niet toegestaan om exploitatie rechten over te dragen of sub licenties te verlenen aan derden, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
5. Exclusieve exploitatie rechten kunnen uitsluitend expliciet schriftelijk worden overeengekomen met de fotograaf. 6. Indien door de fotograaf toestemming is verleend voor beeld manipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens
uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
7. In het geval van faillissement of surseance van betaling hebben zowel de fotograaf als de wederpartij het recht de overeenkomst
met onmiddellijke ingang te beëindigen. Bij faillissement van de wederpartij is de fotograaf gerechtigd de verstrekte licentie
onmiddellijk te beëindigen.
Algemene voorwaarden onder licentie afkomstig van F.D. Puijman - Hoofddorp - © Copyright 2004-2018 Ook op deze zorgvuldig geschreven Algemene Voorwaarden rust auteursrecht. Wil je deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk overnemen? Dat kan voor slechts 25,- euro (excl. Btw). Neem contact op met info@hypofocus.com of info@kynofocus.nl voor je persoonlijke licentie.